SPLOŠNI POGOJI NAJEMA

Obe pogodbeni stranki, tako najemnik, kot najemodajalec se s strinjanjem in podpisom spodaj opredeljenih splošnih pogojev za najem avtodoma obvezujeta, da jih bosta spoštovala v vzajemno zadovoljstvo.
Najemnik se z podpisom in sprejetjem splošnih pogojev zavezuje, da bo z vozilom v času najema ravnal odgovorno in ga ne bo namenoma uničeval in izpostavljal neposrednim nevarnostim.
Splošni pogoji so del Pogodbe o najemu, ki jih določa podjetje Eroteks d. o. o.. Podlipoglav 33, 1261 Ljubljana Dobrunje, Slovenija / www.zdomko.si, info@zdomko.si; telefon: +386 41 460 200.
Prevzem in vrnitev bivalnika na naslovu Bevke 157, 1358 Log pri Brezovici.

1. POGOJI NAJEMA, REZERVACIJA TERMINA IN ROK PLAČILA

1.1. POGOJI NAJEMA
Avtodom lahko najame osebe, ki izpolnjujejo spodnje pogoje:
* predloži osebno izkaznico ali potni list in je starejša od 21 let
* ima veljavno vozniško dovoljenje za B kategorijo najmanj 3 leta
* z vozilom lahko upravljajo samo osebe, ki so navedene v pogodbi

1.2. REZERVACIJA
Podatki, potrebni za pripravo rezervacije, so:

 • ime in priimek voznika ali voznikov
 • telefonska številka
 • elektronska pošta
 • seznam oseb, ki bodo potovale z avtodomom
 • čas najema in vrsta avtodoma
 • okviren plan potovanja /destinacija

1.3. Ob potrditvi rezervacije in oddaji zahtevka za rezervacijo avtodoma mora biti označeno polje:
“Seznanjen sem s splošnimi pogoji najema”, to pomeni, da je te pogoje prebral, jih razumel in se z njimi v celoti strinja. Vse kar je navedeno v pogojih pa postane, pravna podlaga za reševanje morebitnih sporov za obe pogodbeni stranki.

 • V primeru telefonske rezervacije se tretira, da so najemojemalcu splošni pogoji najema poznani in se z njimi strinja. Pogoj za veljavnost takšne rezervacije je plačilo PONUDBE v 3
  delovnih dneh.

  1.4 ROK PLAČILA

 • Od potrditve rezervacije ima najemnik 3 delovne dni časa, da plača 40% celotnega zneska najema. Po prejemu avansnega plačila, je avtodom rezerviran. Če najemodajalec ne
  prejme nakazila v navedenem roku, se ponudba smatra kot brezpredmetna.
 • Preostali znesek najema (dve tretjini celotnega zneska najema) se poravna najkasneje 30 dni pred prevzemom vozila, v nasprotnem primeru se šteje rezervacija vozila odpovedana.
 • Za rezervacije, ki so opravljene manj kot 30 dni pred začetkom najema, je potrebno v celoti poravnati znesek najema.

2. CENIK


Cena najema se obračuna po veljavnem ceniku, objavljenim na spletni strani ZDOMKO.si. Cenik je priloga splošnih pogojev.
Cena najema = (št. dni x cena na dan) + fiksni stroški + dodatna oprema*
* Dodatna oprema se zaračuna in je vključena v ceno najema le če jo izberete.


2.1.  Cena vključuje: vodo, kemikalije za kemični wc, zunanje in notranje končno čiščenje (razen wc kasete in posode z odpadno vodo).

 • Najem vozila za izbrani termin
 • Fiksni stroški 150,00 €, ki zajemajo: Primopredaja, kemikalije za kemični WC, 1 polna plinska jeklenka, SLO vinjeta, zunanje in notranje čiščenje.
 • 22% DDV
 • Obvezno in kasko zavarovanje z 1% odbitno franšizo.
 • Zeleno karto.
 • Omejeno število kilometrov (400km/dan oz. 2800 km/teden)- prekoračeno število kilometrov se obračuna ob vrnitvi avtodoma in sicer 0,3€/km.
 • Obvezno opremo
 • vzvratna kamera
 • alarm 3/1 – detektor tehničnih plinov (propan, butan) in narkotikov
 • podstavke in zagozde za pnevmatike
 • električni kabel za priklop na elektro omarico
 • cev za vodo
 • set za čiščenje (metla, krpe, vedro, …)
 • oprema kuhinje (jedilni servis, pribor; posoda – ponev, lonci s pokrovkami, sklede; deske za rezanje z noži, cedilo in ostali kuhinjski pripomočki)
 • zunanja miza in stoli ter tepih za pod tendo
 • nosilci za kolesa “Thule”
 • *Izbrano dodatno opremo
 • obvezno opremo

2.2. V ceno ni vključeno:

 •  Gorivo, AdBlue
 • Cestnine, mostnine, tunelnine in vinjete drugih držav
 • Vsi morebitni prekrški, ki so nastali v času najema vozila tudi po njegovem izteku bremenijo najemnika vozila.

3. ODPOVED REZERVACIJE, PREDČASNO VRAČILO, VIŠJA SILA


3.1. Odpoved:

Stranka, ki je najela bivalnik, ima pravico do pisne odpovedi rezervacije. V tem primeru se ji zaračuna:

 • 10% od celotne vrednosti najema v primeru odpovedi več kot 45 dni pred datumom odhoda
 • 50% od celotne vrednosti najema v primeru odpovedi od 44 dni do 30 dni pred predvidenim odhodom
 • 90% od celotne vrednosti najema v primeru odpovedi 29 dni do 14 dni pred datumom odhoda
 • 100% od celotne vrednosti najema v primeru odpovedi manj kot 14 dni pred predvidenim odhodom

Lahko pa najemnik, ki se ne more udeležiti potovanja, svojo rezervacijo prenese tudi na drugo osebo.
V primeru, da najemojemalec ne prevzame bivalnika, se to smatra kot odpoved po začetku trajanja najema bivalnika in si najemodajalec pridržuje pravico do zadržanja kupnine – celotne akontacije najema bivalnika.

Najemojemalec ima možnost zavarovanja riziko odpovedi pri zavarovalnici Coris: https://www.coris.si/zavarovanja/zavarovanje-rizika-odpovedi-potovanja

Za vsako spremembo že potrjene rezervacije najemodajalec bremeni najemnika za 50 EUR administrativnih stroškov. V nobenem primeru navedenem v tem odstavku najemodajalec ni odškodninsko odgovoren. 


3.2 Predčasno vračilo:

Če najemojemalec na lastno željo prekine potovanje prej kot je določeno v pogodbi, mu najemodajalec ob vrnitvi ni dolžan povrniti zneska za preostale dni najema.
Pogodbenika se dogovorita in najemnik se posebej strinja, da lahko najemodajalec v primeru, ko najemnik krši pogodbo – aneks v kateremkoli določilu, vozilo takoj vzame. Najemnik se odpoveduje kakršnimkoli zahtevam, ki bi iz tega izhajale. 


3.3. Višja sila:

3.3.1 V primeru višje sile oz. dogodka, ki bi onemogočil oddajo vozila in je izven nadzora najemodajalca npr. potres, poplave, vladna prepoved, epidemije in druge naravne katastrofe se vplačan znesek povrne.


3.3.2 V primeru
poškodovanega ali nevoznega bivalnika, ki je posledica nesreče ali okvare predhodnega najemnika, zaradi česar posledično oddaja bivalnika naslednjemu najemniku ni možna, se brez doplačil vplačani znesek vrne ali pa se dogovori za drug termin koriščenja bivalnika.

3.3.3 V primeru višje sile, oz. dogodka , ki je izven nadzora najemodajalca, ko je vozilo na poti, najemodajalec ne nosi nobene odgovornosti (npr. za napake na motorju, podvozju in bivalnem delu, če je vozilo redno servisirano). Najemojemalec se mora obnašati kot dober gospodar.

4. KAVCIJA (varščina)


Ob prevzemu vozila je potrebno pri lastniku vozila položiti varščino v višini 1000 € z gotovino.

Ta vsota je namenjena kritju naslednjih morebitnih stroškov nastalih v trajanju najema vozila:

 • 1% odbitne franšize od vrednosti vozila pri kasko zavarovanju v primeru nesreče, poškodbe ali kraje vozila,
 • izgube bonusa in premijskega razreda pri zavarovalnici,
 • manjkajočo in/ali poškodovano opremo,
 • popravila in poškodbe, ki niso vključene v paket kasko zavarovanja (poškodbe odbijačev, ogledal, luči, poškodb nastalih na parkiriščih in podobnih površinah, poškodb notranje
  opreme, tende…). Popravila in poškodbe, ki ne presegajo vrednosti 1.000,00 eur se obračunajo v dejanskem znesku. Osnova so cene delov po ceniku rezervnih delov in potrebno
  število delovnih ur. Razlika med zneskom popravila in varščino se najemniku vrne. Varščino se v primeru nepoškodovane opreme in vozila oziroma ne povzročene škode z
  vozilom vrne najemniku vozila ob povratku, brez obresti. V primeru nejasnih okoliščin nesreče, poškodovanja ali odtujitve avtodoma, se varščina zadrži v celoti do razjasnitev
  okoliščin in poplačila vseh stroškov, ki nastanejo, da se avtodom in oprema vrnejo v začetno stanje. V primeru povzročitve nesreče ali udeležbe v nesreči zapade kavcija v celoti,
  za poškodovanje inventarja oziroma stvari, ki jih ne krije kasko zavarovanja pa po obračunanih stroških za odpravo povzročene škode. V primeru večjih poškodb ali kraje vozila
  mora najemnik obvezno zahtevati ogled policije in predložiti policijski zapisnik ob povratku. V nasprotnem primeru krije stroške povrnitve vozila v prvotno stanje najemnik v
  celoti. Ob nastanku škodnih primerov in poškodovanja vozila (tudi manjših poškodb) je potrebno takoj obvestiti najemodajalca o nastali situaciji. Najemodajalec lahko varščino
  izjemoma poviša po lastni presoji pred sklenitvijo pogodbe z najemnikom glede na cilj in čas potovanja ter druge okoliščine najema avtodoma
 • manjše poškodbe na vozilu (do celotnega zneska kavcije)
 • v primeru nastale škode na vozilu, ki jo krije zavarovalnica, brez odbitne franšize: naravne nesreče, vlom, vandalizem, požar se zaračuna znesek 75€ za reševanje odškodninskega

primera.

Celoten znesek varščine se najemojemalcu povrne v kolikor se vozilo vrne pravočasno, nepoškodovano in urejeno skladno s temi splošnimi pogoji. Vračilo varščine se izvrši v roku osem (8) delovnih dni po vračilu avtodoma. V primeru poškodb ali spora se kavcija zadrži do rešitve primera.

5. PREVZEM, VRNITEV, ČIŠČENJE


5.1. Prevzem:

Vozilo se prevzame od ponedeljka do petka med 8.00 in 15.00 uro, na naslovu Bevke 157, 1358 Log pri Brezovici. V primeru, da predhodni najemnik vozila ne vrne pravočasno, najemodajalec povrne naslednjemu najemojemalcu sorazmerni delež najemnine, do trenutka, ko je vozilo na voljo oz. se dogovori za podaljšanje termina, če je to mogoče.

Vozila so ob prevzemu očiščena, s polnim rezervoarjem goriva in eno jeklenko napolnjeno s plinom.
Ob prevzemu se pregleda celoten bivalnik – avtodom (oprema, mehanika, karoserija, motor, itd.), preveri se delovanje naprav v bivalniku in popiše se prevzemni zapisnik, ki je sestavni del pogodbe o najemu bivalnika. Najemnik je odgovoren, da evidentira stanje vozila in popiše morebitne pomanjkljivosti kot so poškodbe manjkajoča oprema itd. Vse ugotovljene poškodbe se fotografirajo in dokumentirajo.


5.2. Vrnitev:

Vrnitev bivalnika poteka zadnji dan najema med 8.00 in 10.00 uro, na naslovu Bevke 157, 1358 Log pri Brezovici. Podaljšanje najema ni možno brez predhodnega dogovora (zapisano v primopredajni zapisnik ali naknadno e-mail, sms).

V primeru zamude pri vračilu vozila se najemnik zaveže plačati:

 • 100€ za čas zamude do 4 ur,
 • 350€ za čas zamude nad 5 do 12 ur,
 • celoten znesek varščine v primeru zamude več kot 12 ur,
 • v primeru zamude za več kot 24 ur poleg zgoraj opredeljenih stroškov še 250€ za vsak nadaljnji začeti dan zamude.

Najemojemalec vrne vozilo v stanju:

 • prazen rezervoar odpadne vode
 • izpraznjena in temeljito očiščena WC kaseta in WC školjka
 • poln rezervoar goriva (Diesel) in Ad Blue.
 • osnovno očiščen avtodom, pripravljen na temeljito čiščenje; ( izpraznjene smeti, prazen in očiščen hladilnik, očiščena kuhinja in kopalnica, pometen bivalni in garažni prostor,…
 • suha in čista tenda
 • V primeru, neupoštevanja zgoraj navedenih postavk se od kavcije odbije:
 • 100 € čiščenje WC-ja
 • 30 € dodatno čiščenje
 • 30 € mokra / umazana tenda
 • 8 € praznjenje odpadne vode
 • 50 € dodatno čiščenje ( hišni ljubljenček)
 • 100 € vrnjeno zelo umazano vozilo

V primeru ne napolnjenega rezervoarja goriva pa se najemojemalcu zaračuna stroške goriva in 20,00 EUR.
V primeru ne napolnjenega rezervoarja za AdBlue se najemojemalcu zaračuna Ad Blue po ceni 3,5€/l in 10 EUR.
V vozilu ni dovoljeno kaditi. V primeru, da se v vozilu kadi (ostane vonj po dimu v vozilu) se obračuna kazen v višini 350,00 EUR.

Ob vrnitvi se s primopredajnim zapisnikom ugotovi stanje vozila in pregleda delovanje vseh naprav v vozilu. Vse ugotovljene pomanjkljivosti in poškodbe se vpiše v prevzemni zapisnik. Najemojemalec odgovarja za vse pomanjkljivosti in poškodbe, ki niso bile ugotovljene ob prevzemu. V primeru višje sile (zamuda pri vračilu vozila) je dolžan najemnik telefonsko obvestiti najemodajalca za vzrok zamude in predviden čas vračila vozila.

6. POGOJI VOZNIKA


Pogoji, ki jih mora izpolnjevati voznik najemnik oz. dodatni voznik bivalnika:

 • veljavno vozniško dovoljenje za B kategorijo ( vsaj 3 leta vozniško dovoljenje)
 • vozniki se obvežejo, da ne bodo vozili pod vplivom substanc, ki zmanjšujejo psihomotorične sposobnosti (zdravila, droge, itd.).
 • s podpisom pogodbe voznik potrjuje točnost svojih podatkov.

7. PREPOVEDANA UPORABA AVTODOMA


Najemojemalec se obveže, da vozila ne bo koristil za zakonsko nedovoljene dejavnosti.

Uporaba bivalnika je prepovedana za:

 • za redne linije prevoza potnikov ali blaga
 • na tekmovanjih, preizkušnjah ali dirkah
 • za pogon ali vleko drugega vozila
 • kadar vozilo ni v voznem stanju ali je preobremenjeno
 • izven ceste I, II, III, reda
 • vožnjo s hitrostjo preko predpisane z zakonom
 • nezakonita dejanja (kraja, carinski ali devizni prekršek).
 • za prevoz nevarnih snovi, eksplozivnih, hitro – gorljivih, strupenih, ali drugače nevarnih snovi
 • za prevoz orožja, mamil in podobno
 • za nadaljnje sklepanje najemov vozil
 • za vožnjo po vojnih in drugih ogroženih področjih
 • kakršnekoli druge namene, ki so v nasprotju z zakonom in z nameni, za katere je bila sklenjena najemna pogodba

V bivalniku je strogo prepovedano kajenje!
Ravno tako je v avtodomu prepovedana hoja v obuvalih s trdim podplatom (salonarji, pohodni čevlji, smučarski čevlji, ipd).
PRI PRIKLOPU AVTODOMA NA ELEKTRIČNO OMREŽJE OBVEZNO PREBERI NAVODILA UPORABE AVTODOMA!!!

NO SMOKINGNO HIGH SHOES


Za kršenje odredbe, pogojev tega aneksa, prikaza uporabe avtodoma in pogodbe, se najemnik zavezuje, da bo podjetju Eroteks d. o. o., povrnil vso škodo, ki bi s tem nastala, kakšna je njena višina pa bo določil Eroteks d. o. o.

8. POTOVANJE V TUJINO


Z bivalnikom je mogoče potovati v vse evropske države, razen v takšne, ki so v vojnem stanju ali pa je zaradi drugih razlogov vanje potovanje nezaželjeno. V takšne države se lahko potuje le v primeru, da je to predhodno dogovorjeno z najemodajalcem in je vozilo ustrezno zavarovano.

9. POPRAVILA


V primeru okvare bivalnika v času najema (na potovanju), poskuša najemojemalec po predhodnem dogovoru z najemodajalcem odpraviti okvaro na najbližjem pooblaščenem servisu. V kolikor okvara ni nastala po krivdi najemojemalca, le-ta ob vračilu bivalnika predloži originalen račun, ki se mora glasiti na lastnika bivalnika. Samo v tem primeru najemodajalec povrne najemojemalcu nastale stroške. Če je ob vrnitvi vozila ugotovljeno, da je bil katerikoli del vozila ali opreme zamenjan ali izgubljen, stranki zaračunamo odškodnino v višini trojne tržne cene. Najemnik nima pravice zahtevati zamenjave vozila ali nadomestila za prevoz ali druge stroške, ki bi nastali v času najema zaradi okvare ali prometne nezgode.

10. ZAVAROVANJE


Vozilo je obvezno in kasko zavarovano z 1% odbitno franšizo.
Z veljavno asistenco (tukaj si lahko preberejo kaj asistenca vsebuje)!

11. OBNAŠANJE PRI NEZGODI


V primeru kakršnekoli nezgode (prometna nesreča, kraja, vlom itd.) je najemojemalec dolžan morebitno škodo obvezno prijaviti policiji (pristojni za državo v kateri se je nesreča dogodila) in se zavezuje, da bo sodeloval s podjetjem Eroteks d. o. o. pri preiskavi- v nasprotnem primeru zavarovalnica ne bo krila stroškov, oz. ne bo priznala kasko zavarovanja. Obvezno mora izpolniti obrazec Evropsko poročilo o prometni nezgodi in obvestiti najemodajalca. Obveže se, da bo to storil takoj, tudi če je škoda neznatna in bo v primeru, če ne bo postopal kot je zapisano odgovarjal za vse posledice in morebitno škodo, ki bi jo iz tega naslova utrpel najemodajalec. Ob vračilu poškodovanega vozila je najemnik dolžan izpolniti poročilo o nesreči. Najemojemalec mora izročiti vso ustrezno dokumentacijo in priložiti slike, na katerih so dobro vidne poškodbe, ki so nastale na avtodomu. Policijski zapisnik mora vsebovati imena in podatke vseh udeležencev nezgode, številko Zelene karte in vseh soudeleženih vozil v prometni nesreči.
Če je najemnik izpolnil vsa določila in pogoje tega aneksa – pogodbe, je njegova odgovornost za direktno ali nesrečno izgubo na vozilu omejena na višino odbitne franšize v višini 1% od novo nabavne vrednosti vozila na dan plačila škode. V primeru, da najemnik ne prijavi škode iz karambola ali kakršnekoli druge škode na vozilu in zavarovalnica odkloni poplačilo škode zaradi prekinitve potovanja, niti mu ni dolžan dati nadomestnega vozila. Najemnik se ob takšnih nevšečnostih odpoveduje kakršnemukoli zahtevku.

Najemojemalec krije sam vse stroške v primeru:

 • prometne nezgode v kateri je bil voznik avtodoma pod vplivom alkohola (nad 0% alkohola v krvi)
 • v primeru, da zavarovalnica zavrne plačilo škode nastale na najetem vozilu iz kakršnihkoli vzrokov, je dolžan škodo pokriti najemnik v celoti
 • v primeru vloma v vozilo (kritje stroškov glede na veljavni cenik)
 • za poškodbe, ki ne izhajajo iz prometne nezgode

Najemojemalec odgovarja neomejeno v primeru:

 • škode zaradi preseženega tovora (skupna dovoljena teža vozila znaša 3500 kg)
 • prevažanja prepovedanih snovi in oseb z neurejenimi dokumenti oziroma brez dokumentov
 • … skratka za vse, kar ne dovoljuje zakonodaja v Republiki Sloveniji ali drugi državi.

12. ODGOVORNOST NAJEMOJEMALCA


Najemojemalec mora z bivalnikom ravnati kot skrben in vesten gospodar. Z bivalnikom lahko upravlja izključno najemojemalec, ki je naveden v pogodbi. Upoštevati mora cestno prometne predpise. Najemnik se zavezuje, da bo poravnal vse morebitne stroške ali kazni ki bi s strani oblastnih organov bile posredovane najemodajalcu kot lastniku vozila. Najemojemalec za morebitno škodo, ki je nastala po njegovi krivdi odgovarja v vrednosti odbitne franšize v sklopu kasko zavarovanja in v zvezi s tem nadoknadi izgubo bonusa. V primeru škode, ki bi nastala kot posledica do vožnje neupravičenega voznika ali zaradi preseženega tovora, skratka zaradi vsega, česar uporaba je nedovoljena, najemojemalec odgovarja neomejeno. V primeru, da zavarovalnica iz kakrnšega koli razloga zavrne plačilo, je prav tako dolžan škodo pokriti sam. Sam odgovarja tudi za poškodbe, ki niso nastale kot posledica prometne nezgode. Obvezan je, da dokumente in ključe bivalnika ob zapustitvi vozila vedno nosi s seboj, ker je to pogoj za plačilo zavarovalnine iz naslova kasko zavarovanja za primer kraje. Za kršenje te dolžnosti najemnik najemodajalcu odgovarja po splošnih pravilih o odškodninski odgovornosti. Vsa vozila so opremljena z vsemi potrebnimi dokumenti in za vse je uporabnik v celoti odgovoren.

13. ODGOVORNOST NAJEMODAJALCA

 

Najemodajalec skrbi, da je vozilo tehnično brezhibno, brez kakršnekoli okvare, ki bi lahko povzročila nezgodo. Najemodajalec ne odgovarja za stvari, ki so bile puščene ali pozabljene v bivalniku. V nobenem primeru pa podjetje Eroteks d. o. o. ne prevzema nobene odškodninske odgovornosti v zvezi s tem odstavkom.

14. KAMPIRANJE IN UPORABA AVTODOMOV IZVEN KAMPOV


Najemnik se zavezuje, da bo v vsaki državi kjer bo potoval upošteval pravila dovoljenega glede prenočevanja oz. kampiranja izven kampov. Najemnik je odgovoren za vse takse, kazni in morebitne pristojbine povezane z napačnim ali nedovoljenim parkiranjem ali kampiranjem, hkrati pa je v primeru morebitnega zasega avtodoma s strani oblastnih organov dolžan najemodajalcu povrniti vse stroške povezane s tem in mu povrniti izgubo dohodka v primeru, če takšen poseg pomeni zamudo pri vrnitvi avtodoma najemodajalcu.
Najemnik izjavlja da je izrecno seznanjen o spremembah zakona o gostiteljski dejavnosti na Hrvaškem , kateri velja od 01.05.2009 po katerem je kampiranje (to v skrajnem primeru pomeni tudi preprosto prenočevanje v avtodomu ali vsako parkiranje avtodoma izven parkiranju namenjenega prostora) izven kampov na Hrvaškem prekršek, ki se kaznuje z denarno kaznijo. Če gre za tovrstno nedovoljeno kampiranje na zasebnem zemljišču, se lahko inšpektor odloči tudi za takojšnje pečatenje avtodoma za obdobje 60 dni. Odpečatenje avtodoma je kaznivo dejanje. Najemnik se zavezuje, da v primeru uporabe po tej pogodbi najetega avtodoma na Hrvaškem ne bo kršil zgornjega zakona. V primeru kršitve najemnik v celoti odgovarja za vso nastalo škodo, vključno s povračilom celotnega izpada prihodka najemodajalca zaradi nedosegljivosti vozila v času zapečatenja, stroškov prevoza vozila nazaj do najemodajalca po poteku obdobja zapečatenja, škodo, nastalo na avtodomu v obdobju zapečatenja zaradi vandalizma, vloma, kraje, vdora vode, glodavcev ali kakršnekoli druge škode, ki bi nastala najemodajalcu kot posledica nespoštovanja zgornjega zakona.

15. SLEDENJE VOZILA


Vozilo je zaradi varnosti in lažje izsleditve v primeru odtujitve opremljeno z GPS lokatorjem.

16. OSEBNI PODATKI (GDPR)


Najemodajalec izjavlja, da bo vse osebne podatke ki jih bo od najemnika ali njegovih sopotnikov pridobil za potrebe sklenitve te pogodbe skrbno hranil, ter jih bo uporabil izključno za potrebe izvajanja pogodbe o najemu.

Najemnikovi podatki so lahko posredovani tretjim osebam samo za namene reševanja:

 • zavarovalniških primerov
 • prometnih prekrškov ali ostalih kazni storjenih v času najema vozila

17. PRISTOJNO SODIŠČE


Pogodbeni stranki se zavezujeta da bosta vsa morebitna nesoglasja in spore iz te pogodbe poskusili rešiti z medsebojnim dogovorom.
Stranki sta soglasni, da se spori iz te pogodbe rešuje na podlagi določil Pogodbe in teh Splošnih pogojev, tam kjer Pogodba ali Splošni pogoji tematike ne urejajo pa se uporabi zakonodaja Republike Slovenije. Če stranki z medsebojnim dogovorom ne moreta rešiti spora. V primeru neupoštevanja pogodbenih členov ali drugih morebitnih sporov je pristojno Okrožno sodišče v Ljubljani.